Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Moons
 
Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Advocatenkantoor Moons. Onder Advocatenkantoor Moons wordt verstaan het kantoor alsmede een of meerdere advocaten en/of medewerkers die onder deze naam werkzaam zijn. 
 
Opdracht 
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht. 
De overeenkomst van opdracht wordt gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtnemer is mr. Th.P.M. Moons. De toepasselijkheid van de artt. 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. Een opdracht leidt nimmer tot een resultaatsverplichting. Er is altijd sprake van een inspanningsverplichting. 
 
Uitvoering werkzaamheden 
Advocatenkantoor Moons zal de aan de opdracht verbonden werkzaamheden naar beste kunnen uitvoeren. De opdrachtgever zal steeds op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de opdracht en de aan de opdracht verbonden kosten. 
De opdrachtgever dient voor een correcte uitvoering van de opdracht alle relevante of door Advocatenkantoor Moons gevraagde gegevens en informatie met betrekking tot die opdracht te verstrekken aan Advocatenkantoor Moons. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens en informatie. 
Zowel Advocatenkantoor Moons als de opdrachtgever hebben het recht op ieder moment de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen. 
 
Honorarium en kosten 
De kosten van de uitvoering van de opdracht door Advocatenkantoor Moons omvatten het honorarium en de verschotten. 
Advocatenkantoor Moons brengt voor uitvoering van haar werkzaamheden een uurtarief in rekening. Per opdracht wordt met de opdrachtgever schriftelijk een uurtarief 
overeengekomen. De hoogte van het uurtarief zal onder meer afhankelijk zijn van de aard, het belang en de spoedeisendheid van de zaak. 
Advocatenkantoor Moons kan telkens een voorschot vaststellen en na verbruik daarvan 
telkens opnieuw een voorschot verlangen. Een opdracht is niet eerder aanvaard dan na 
betaling van het eerste voorschot, indien een voorschot is vastgesteld. 
De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Advocatenkantoor Moons ten behoeve van de opdracht zijn betaald. Het betreft onder meer kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels, vertalingen en deskundigen. Voorts bestaan de verschotten uit de kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 6% van het honorarium. 

Betaling, opschorting, rente en incasso 
De verschuldigde honoraria, verschotten en andere door te belasten kosten worden door tussentijdse en einddeclaraties in rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen na dagtekening van de factuur, waarna bij gebreken van betaling een contractuele rente van 1% per maand zal zijn verschuldigd. Indien na de eerste aanmaning geen volledige betaling volgt, wordt aanspraak gemaakt op vergoeding van buitengerechtelijke kosten welke 15% van de hoofdsom zullen bedragen met en minimum van € 50,--. 
Voorschotdeclaraties dienen onverwijld te worden voldaan. 
Indien de opdrachtgever een aan hem verzonden declaratie niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is hij automatisch in gebreke zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. Advocatenkantoor Moons is dan, nadat de opdrachtgever daarvan door haar op de hoogte is gesteld, gerechtigd onmiddellijk alle werkzaamheden ten behoeve van betrokken opdrachtgever op te schorten totdat het bedrag van de declaratie is voldaan, of te staken zonder dat zij daardoor enigerwijze jegens opdrachtgever schadeplichtig is. 
 
Aansprakelijkheid 
De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Moons is beperkt tot het bedrag waarop de 
afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het 
eigen risico onder die verzekering. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van de advocaat of van de werknemers geldt die beperking niet. Een kopie van de huidige polis ligt ter inzage na voorafgaande afspraak. 
Advocatenkantoor Moons is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden. Advocatenkantoor Moons heeft toestemming van de opdrachtgever om bij inschakeling van derden een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. Iedere aanspraak jegens werknemers van Advocatenkantoor Moons is uitgesloten. 
 
Archivering 
Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen originele stukken na het einde van de opdracht desgevraagd aan de opdrachtgever worden verstrekt. Advocatenkantoor Moons neemt de wettelijke 
bewaartermijn van zeven jaren in acht. 
Gedurende deze periode kunnen stukken door de opdrachtgever worden opgevraagd. Hierbij dient de opdrachtgever er rekening mee te houden dat stukken uit een gearchiveerd dossier niet terstond beschikbaar zijn. 
Na verloop van zeven jaren vanaf het moment van sluiten van het dossier, wordt het dossier vernietigd inclusief de niet door de opdrachtgever opgevraagde originele documenten. 
 
Toepasselijk recht 
De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Moons is onderworpen aan Nederlands recht. Op deze overeenkomst is van toepassing de Klachten- en 
Geschillenregeling Advocatuur waarbij Advocatenkantoor Moons is aangesloten. Voor zover geschillen niet vallen onder voornoemde regeling, worden ze beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.